แกลอรี่

วิดีโอ

มัลติมีเดีย

 


ภาพข่าวประจำวัน

 

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 hour 45 minutes ago

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พร้อม นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการเครื่อข่าย ศพก, และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่มะม่วงตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูกระบวนการผลิต และส่งออกมะม่วง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง โดยกลุ่มมีสมาชิก59ราย พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน 399 ไร่ ส่งออก ต่างประเทศประมาณ 50ตันและจำหน่ายในประเทศประมาณ 400ตัน มารายได้เฉลี่ยของกลุ่มประมาณ4-5ล้านบาทต่อปี

จากนั้น ตรวจเยี่ยมการคัดบรรจุส้มสีทอง ของ แปลงใหญ่ส้มสีทองอำเภอทุ่งช้าง ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการสินค้าเกษตรชุมชน บ้านวังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ชมการคัดเกรดของผลิตส้ม โดยกลุ่มมีสมาชิก 102ราย พื้นที่ปลูก 804 ไร่ ผลผลิตประมาณ 643 ตัน กลุ่มมีรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายประมาณ 22.5ล้านบาทต่อปี

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

3 hours 36 minutes ago

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

3 hours 41 minutes ago

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปีที่ 2 ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อเฟ้นหาชุมชนอุดมสุข ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยม ของการพัฒนาชุมชน สร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆในการพัฒนาชุมชนปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

5 hours 35 minutes ago

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม เลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์เข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในพิธีเปิดนายครองศักดิ์ สงรักษา ได้กล่าวให้ข้อคิด แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมในการดำเนินชีวิตในสายงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปยังเกษตรกรบุคคลเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันแบบเครือข่าย ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน มีระยะเวลาในการคืนทุนสั้นลง และส่งผลให้มีโอกาสในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมใหม่มาสนับสนุนให้เกษตรกรมากขึ้น ตอบโจทย์และสอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น ได้มีการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Ring) ในหัวข้อ การลงทุนรายบุคคล การลงทุนร่วม และการคำนวณต้นทุนเครื่องจักร-พื้นฐานทางทฤษฎี โดย Mr. Karsten Ziebell ผู้เชี่ยวชาญจาก German-Thai Cooperative Project AFC Agriculture and Finance Consultants
และรับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย โดยนายอนุชิต ฉ่ำสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร และให้แต่ละศูนย์ปฏิบัติการนำเสนอในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา ต่อด้วยระดมความคิดในเรื่องของแนวทางการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ในอนาคต

ข่าว : กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

22 hours 16 minutes ago

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมร่วมกับผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าโลตัสและสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตร ประเภทพืชผักและพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 day 2 hours ago

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง จำนวน 110 คน ณ ห้องพีโอนี โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรในทิศทางเดียวกัน พัฒนาความรู้ ทักษะ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานอาสาสมัครเกษตร พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน

ข่าว: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ: กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 day 4 hours ago

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับรองรายงานการประชุมกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 และพิจารณาเรื่องการขอสละสิทธิ์การเป็นข้าราชการผลสัมฤทธิ์สูง จากนั้นเป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และเพื่อพิจารณากรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual EAF) ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง การประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบายรายบุคคล ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และการปฏิบัติงานตามกรอบสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual EAF) ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 day 5 hours ago

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน ภาพรวมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 ความก้าวหน้าในการพัฒนาสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อพิจารณาประเด็นแนวทางการดำเนินงานสู่เชิงพาณิชย์

ข่าว: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ: กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 day 22 hours ago

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดพร้อมทั้งหามาตรการ เพื่อกำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผลิตทุเรียนคุณภาพ ซึ่งมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

2 days 3 hours ago

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในปี 2566 ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น Smart Group เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ตลาดในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้นที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน พัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นโดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาทักษะการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในการ ดำเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 260 คน

ข่าว: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ: กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง